Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van de gehele ziekenhuisorganisatie. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Leden worden op voordracht van de Cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur. Leden van de Cliëntenraad verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligerswerk; zij ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte (reis-)kosten en verrichte werkzaamheden.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit negen leden. In 2020 werden twee nieuwe leden in de Cliëntenraad verwelkomd: dhr Maurice van Dooren en mw N. Konings. Afscheid werd genomen van Inge Hommel, omdat zij de werkzaamheden voor de Cliëntenraad niet meer kon combineren met andere werkzaamheden.

Werkwijze Cliëntenraad

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Cliëntenraad vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur. Ondersteund door de ambtelijk secretaris coördineert het Dagelijks Bestuur het geheel van werkzaamheden en ziet toe op de voortgang daarvan. Het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk secretaris hebben tweewekelijks overleg.

Terugblik werkplan 2020

De Cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan vast voor het jaar dat komen gaat. Zo ook voor 2020. In het werkplan worden prioriteiten in algemene zin en voor de commissies benoemd. Het werkplan wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij wordt vastgesteld of al dan niet voldoende aandacht aan gestelde prioriteiten is besteed.

Vergaderingen en overleggen

De Cliëntenraad heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd. Naast de plenaire vergaderingen en het tweewekelijks overleg van het Dagelijks Bestuur waren er overleggen in commissieverband. Periodiek vond overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Een aantal keren was er overleg tussen het Dagelijks Bestuur en (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht.

Regelmatig is zowel plenair als ook in commissieverband overleg gevoerd met diverse gremia en functionarissen uit de organisatie, waaronder de Vereniging Medische Staf en (zorggroep)managers. Functionarissen uit de organisatie verzorgen regelmatig presentaties voor de leden van de Cliëntenraad.

Zichtbaarheid Cliëntenraad

De Cliëntenraad is van mening dat hij zichtbaar moet zijn voor de 'achterban' die hij vertegenwoordigt. Deze zichtbaarheid wordt in de praktijk gebracht door aanwezig te zijn bij netwerkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst 'maatschappelijke verantwoording' (die overigens in 2020 vanwege de corona situatie geen doorgang heeft kunnen vinden).
Ook de website van het ziekenhuis wordt ingezet om de zichtbaarheid van de Cliëntenraad te vergroten. In 2020 hebben wij een meer prominente plaats op de website gekregen, waardoor wij beter vindbaar zijn. Regelmatig hebben we standpunten van de Cliëntenraad op de website gepubliceerd. Ook werkplan en de uitgebreide versie van het jaarverslag zijn op de website te vinden.

Aandacht voor nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Medio 2020 is de wetgeving voor medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen gewijzigd. Instellingen moeten per 1 januari 2021 aan de gewijzigde wetgeving voldoen. De wijziging houdt onder andere in dat ook medisch-specialistische bedrijven met meer dan tien zorgverleners een Cliëntenraad moeten instellen. Dat leidt ertoe dat onze Cliëntenraad vanaf 1 januari 2021 niet alleen als zodanig functioneert voor Stichting Bravis ziekenhuis maar ook voor Dermateam Holding BV en voor Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Bravis.

Het functioneren van de Cliëntenraad is vastgelegd in documenten zoals Medezeggenschapsregeling, Instellingsbesluit en Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Bravis. Deze documenten zijn in 2020 aan de nieuwe wetgeving aangepast.

De wijziging van wetgeving per 1 januari 2021 houdt tevens in dat aantoonbaar sprake moet zijn van contact met de achterban. In 2020 heeft de Cliëntenraad voorbereidingen getroffen om dit contact op een goede manier vorm te geven. De Cliëntenraad zal daartoe gebruik maken van bestaande structuren binnen Bravis, zoals het Bravis panel.

Uitgebrachte adviezen 2020

Hieronder krijgt u een indruk van de besproken onderwerpen, schriftelijke adviezen en reacties aan de Raad van Bestuur.

Gevraagd advies
- BOPZ aantekening PAAZ
- Fusie SBB met St. Bravis
- Bezoektijden
- Lateralisatie poliklinische multidisciplinaire kinderrevalidatie
- Contantloos betalen
- Aankoop poliklinische apotheek Roosendaal
- Voorgenomen intentieverklaring laboratoria
- Voorgenomen besluit integratie KCHL
- Herbenoeming lid klachtencommissie
- Het veiligheidsgesprek als vervanger van de veiligheidsronde
- Visie Bravis 2030 en Masterplan zorgvernieuwing en bouw
- Voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur a.i.
- Hyperbare Zuurstoftherapie/hyperbaar centrum
- Begroting 2021

Ongevraagd advies
- Toestemming verlenen

- CVA-ketenzorg

Daarnaast is onder meer input geleverd voor de commissie Kwetsbare Ouderen en Bravis Beweegt en heeft de Cliëntenraad de suggestie gedaan de KAR (Kinder Advies Raad) te wijzigen in KJAR (Kind en Jeugd Advies Raad). Daarnaast zijn voordrachten gedaan voor de benoeming van leden in de Cliëntenraad en voor de benoeming van een lid Raad van Toezicht. Tot slot heeft de Cliëntenraad ingestemd met de concept-functiebeschrijving voor de ambtelijk secretaris Cliëntenraad.