Crisisbeheersing Coronapandemie

Met crisismanagement probeert Bravis zich voor te bereiden op crisissituaties die de reguliere zorgverlening onder druk zetten of zelfs onmogelijk maken. In 2020 werd de hele wereld, en dus ook Bravis, geconfronteerd met de coronapandemie. Nog voordat de eerste COVID-19-patiënten half maart werden opgenomen, was in Bravis een crisisteam gevormd. Ook werd direct regionale afstemming opgestart in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), mede door de snelle toename van corona in het oosten van Brabant.

Crisisteams

Toen eind maart het aantal COVID-19 patiënten in Bravis sterk toenam, is het crisisteam gesplitst in het CrisisBeleidsTeam (CBT) en het Operationeel CrisisTeam (OCT). Deze teams kwamen meerdere malen per week bijeen; in drukke perioden zelfs dagelijks en in het weekend. In het OCT werd de dagelijkse zorgverlening in Bravis afgestemd, inclusief de voorstellen voor afschaling en zelfs stopzetting van gewone zorg om personeel en bedden vrij te maken voor het oplopend aantal COVID-19 patiënten. Het CBT nam de besluiten op basis van de voorstellen van het OCT, maar ook gevoed door informatie van het ministerie van WVS en het RIVM, van het ROAZ, het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en andere instanties. Deze crisisorganisatie functioneerde tot het einde van de eerste coronagolf in juni 2020. Toen in september 2020 de tweede golf begon, zijn beide crisisteams weer opnieuw ingesteld. Pas per 1 juli 2021 wordt de crisisorganisatie afgeschaald.

Tussentijdse evaluaties

Voor iedereen gold de onzekerheid hoe om te gaan met het coronavirus. De maatschappij was hier onvoldoende op voorbereid en het overheidsbeleid werd geregeld aangepast. De beide crisisteams hebben geregeld zelf geëvalueerd en tussentijds verbeteringen doorgevoerd. Zo is op een bepaald moment de omvang van zowel het CBT als het OCT verkleind om de slagvaardigheid van de teams te vergroten.

Evaluatie eerste golf

In de zomer van 2020 is een evaluatie uitgevoerd van de crisisorganisatie tijdens de eerste golf. Er is een uitgebreide vragenlijst uitgezet onder de Bravis-medewerkers, waarbij hen ook is gevraagd of zij bereid waren zich te laten interviewen over hun beleving van de crisis. Dit heeft geresulteerd in elf interviews, uitgevoerd door een HRM-medewerker. De samenvatting van elk interview is benut in de evaluatie. Wat goed ging waren de communicatie met dagelijkse updates, snelle acties, loslaten van regels, noodscholing en saamhorigheid. Een aantal personeelsaspecten konden beter en het beleid werd soms verschillend toegepast. Uit de antwoorden komt de grote impact van eerste coronagolf op het persoonlijke welbevinden naar voren. Er zijn vijf aanbevelingen geformuleerd om te benutten bij een volgende golf. Deze aanbevelingen zijn tijdens de tweede golf door het OCT en CBT besproken en toegepast.