Financiële impact van Covid-19 in 2020

Sinds de ontdekking van het COVID-19 virus in China in december 2019 is sprake van een wereldwijde pandemie met veel patiënten en slachtoffers. In februari 2020 werden de eerste COVID-19 besmettingen in Nederland geconstateerd waarna het virus ook hier snel om zich heen greep. Begin maart 2020 nam de regering als gevolg daarvan een aantal ingrijpende maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in Nederland. De ziekenhuizen en umc’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) een grote groep COVID-19 patiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen.

Maatregelen

Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die op dit moment nog steeds gelden. Door de grote toeloop van coronapatiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke opschaling naar meer IC-bedden, heeft ook het Bravis ziekenhuis in maart 2020 op verzoek van de Minister van VWS moeten besluiten om een groot deel van de reguliere zorg af te schalen en uit te stellen.

In juni 2020 heeft de regering de COVID-19 maatregelen versoepeld, kon iedereen met klachten zich laten testen en schaalden de ziekenhuizen en umc’s de zorg weer op. Echter, in september nam het aantal positief geteste personen weer flink toe. Op 22 september 2020 sprak het RIVM over de start van een tweede golf, waarna de regering in oktober overging tot het uitroepen van een noodzakelijke tweede (gedeeltelijke) lockdown. In de ziekenhuizen en umc’s was het in de klinieken en op de spoedeisende hulp weer erg druk, maar bleef het aantal IC-opnames gelukkig iets achter bij de eerste golf.

De situatie is echter sinds december 2020 door sterk oplopende besmettingen, mede door mutaties van het virus (Britse en Zuid-Afrikaanse variant), zorgwekkend. Halverwege december resulteerde dit in een tweede volledige lockdown. Ziekenhuizen en umc’s stroomden weer vol en ook op de IC’s kraakte het. Ook deze golf heeft bij het Bravis ziekenhuis geleid tot het verplicht afschalen van reguliere patiëntenzorg in december 2020 en januari 2021. In Nederland is begin januari 2021 het vaccineren gestart, beginnend met onder andere de zorgmedewerkers. Dit moet het begin inluiden van het volledig onder controle krijgen van de gevolgen van het virus.

 

Keuzes binnen de kaders

Alle maatregelen die de ziekenhuizen en umc’s in 2020 hebben getroffen, waaronder keuzes in het zorgpalet en vanaf oktober de verplichte herverdeling van patiënten, zijn gemaakt in opdracht van de minister van VWS en vallen binnen de kaders van de afspraken die in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) zijn gemaakt.

Bijdrageregelingen 2020

In 2020 was er sprake van een sterke omzetdaling, die door de getroffen continuïteitsbijdrageregeling door zorgverzekeraars is gecompenseerd. Hierdoor is het resultaat niet geraakt. Deze regeling gold voor het ziekenhuis, maar ook voor de PAAZ. Naast de regeling voor de ziekenhuizen was er voor 2020 ook een regeling Overige zorgaanbieders voor de nevenbedrijven. ZBC, de poliklinische apotheken en fysiotherapiepraktijk PMC zijn hierdoor deels voor hun omzetverlies gecompenseerd.