Een belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de medische staf zijn de decanen kwaliteit en patiëntveiligheid

De decanen adviseren de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de managers op zorggroep- en zorgeenheidsniveau en de medisch specialisten over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De decanen vervullen hiernaast een belangrijke rol bij de afhandeling van calamiteiten, claims en klachten. Elke twee weken vindt er overleg plaats met het lid van de Raad van Bestuur dat kwaliteit in de portefeuille heeft en de voorzitter van het Stafbestuur. Kwaliteit en patiëntveiligheid is ook een vast agendapunt tijdens de kernstafvergaderingen waarbij de decanen vanuit het decanenoverleg terugkoppeling geven aan de leden van de medische staf. Ook wordt dan ingegaan op actuele ontwikkelingen. Medisch specialisten die betrokken zijn geweest bij een calamiteit worden door de decanen uitgenodigd om hun ervaringen te delen met de medische staf. Momenteel wordt deze functie vervuld door mw. A. Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker, en mw. G. Wijma, geriater.