Raad van Bestuur

In oktober 2020 wijzigde de Raad van Bestuur van samenstelling. Voorzitter Hans Ensing nam op 1 oktober, na een dertigjarige ziekenhuiscarrière, afscheid van het Bravis ziekenhuis wegens prepensionering. Op deze datum werd lid Bianka Mennema-Vastenhout voorzitter van de Raad van Bestuur en per 12 oktober 2020 startte interim lid Jeroen Collette zijn werkzaamheden. In december begon de Raad van Toezicht een nieuwe wervingsprocedure voor een vast lid Raad van Bestuur. Per 1 juli 2021 zal Albert-Jan Mante Jeroen Collette opvolgen.


Jeroen Collette - Interim lid Raad van Bestuur

Richtsnoeren

De Raad van Bestuur werkt volgens de Governancecode Zorg, de Gedragscode voor de goede Bestuurder van de NVZD, de statuten van Stichting Bravis ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur.

Visie 2030 Het nieuwe Bravis

Een heel belangrijk bestuursbesluit voor de toekomst van Bravis is de vaststelling van de visie Het nieuwe Bravis, na een ontwikkeltraject van twee jaar waarbij heel veel interne en externe belanghebbenden zijn betrokken. In deze visie beschrijven we onze visie op de zorg van de toekomst. We bouwen voort op de thema’s die we de afgelopen jaren ingezet hebben. Regie bij de patiënt, zorg dicht bij huis, intensievere samenwerking in het ziekenhuis en in de regio en herinrichting van zorg op basis van nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. Zo bouwen we aan een nieuw ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst.

Intern overleg

Over alle belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens overlegt de Raad van Bestuur met de verschillende adviesorganen. Zij worden geraadpleegd om hun deskundigheid te benutten en om draagvlak voor voorgenomen beleid te toetsen of te creëren. Vanwege de bestuurswisseling heeft Bianka Mennema vanaf oktober niet alleen het overleg gevoerd met de cliëntenraad, de kinderadviesraad, de verpleegkundige adviesraad en de vereniging van medisch specialisten in dienstverband, maar ook met de ondernemingsraad en het bestuur van de coöperatie MSB Bravis, het grootste medisch specialistisch bedrijf van vrijgevestigde medisch specialisten. De Raad van Bestuur overlegt samen met het bestuur van de vereniging medische staf en met het managementteam. Uit al deze overleggen brengt de Raad van Bestuur de essentiële informatie over aan de Raad van Toezicht.

Samenwerking in medisch ondersteunende diensten

In heel Nederland is een tendens merkbaar naar grotere medisch ondersteunende diensten, zoals apotheken en laboratoria. Dit maakt subspecialisatie binnen deze vakgebieden mogelijk, waardoor de kwaliteit van deze zorg verbetert. Ook het Bravis ziekenhuis benut de mogelijkheden op dit gebied. Zo is in 2019 en 2020 besloten om de andere aandeelhouders van de poliklinische apotheken in Bergen op Zoom en Roosendaal uit te kopen, om daarmee de weg vrij te maken om deze poliklinische apotheken te integreren met de ziekenhuisapotheken. Voor de verschillende laboratoria is samenwerking gezocht met andere ziekenhuizen. Het laboratorium voor medische microbiologie waarin Bravis participeert heet Microvida. Per 1 mei 2020 is de afdeling medische microbiologie van het Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis in Tilburg deel geworden van Microvida. In 2020 voerde de Raad van Bestuur met hetzelfde ziekenhuis besprekingen over een fusie van het laboratorium voor pathologie. Een besluit daarover wordt in 2021 verwacht. Het Bravis laboratorium voor klinische chemie, hematologie en trombosezorg is per 1 januari 2021 verzelfstandigd en gefuseerd met hetzelfde laboratorium van ZorgSaam in Terneuzen. De nieuwe B.V. kreeg de naam Accureon.

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van de Raad van Bestuur