Raad van Toezicht

In het jaar 2020 zou het Bravis ziekenhuis het vijfjarig bestaan vieren met patiënten en medewerkers. In plaats daarvan werd vanaf maart alles op alles gezet om de extra toestroom van Covid-19 patiënten op te vangen en hen de best mogelijke zorg te geven. Veel planbare zorg moest worden uitgesteld en is tot op heden nog niet ingehaald. De Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis heeft met waardering gemerkt hoe hard is gewerkt om de kwaliteit en het volume van de ziekenhuiszorg tijdens de coronapandemie op peil te houden. De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers hartelijk voor de getoonde inzet.

Wijzigingen in de samenstelling 

Op 1 januari 2020 trad de heer dr. Michel Dutrée aan als voorzitter van de Raad van Toezicht. Op deze datum ontstonden ook twee vacatures door reglementair aftreden; eind 2020 volgde een derde lid. Daarom is in het voorjaar van 2020 de werving gestart voor drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht voor de portefeuilles kwaliteitsmanagement en patiëntveiligheid, juridisch, en informatie en technologie. De wervings- en selectieprocedure werd succesvol afgerond met de benoeming per 1 augustus 2020 van de heren mr. Boudewijn Cremers en drs. Michel Hofman. De heer drs. Charles van Wettum trad op deze datum op voordracht van de Cliëntenraad als toehoorder toe en volgde op 1 januari 2021 mevrouw prof. dr. Rietje van Dam op, die na acht jaar afscheid nam. Na deze wijzigingen is de Raad van Toezicht met zeven personen compleet.

Werkafspraken, commissies

Enkele maanden na het aantreden van de nieuwe leden heeft de Raad van Toezicht onder leiding van een externe begeleider de onderlinge samenwerking en werkwijze besproken. Om daarin te blijven investeren, zal de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een tweedaagse bijeenkomst organiseren. Vanaf 2021 bevat de agenda van elke reguliere vergadering een thematisch onderwerp gericht op de strategische toekomst van Bravis.

De Raad van Toezicht besloot de volgende commissies te handhaven omdat deze verdiepend toezicht uitoefenen op belangrijke pijlers van het Bravis-beleid:

  • Commissie Bedrijfsvoering & Financiën
  • Commissie Governance & HR
  • Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Om recht te doen aan het toenemend belang van ICT in de zorg is tevens besloten om in 2021 een commissie Digitalisering op te richten. Over een eventueel nieuw te vormen commissie Bouw wordt begin 2021 besloten.

Bespreking en besluitvorming

Een belangrijk besluit van de Raad van Toezicht in 2020 is de goedkeuring van de visie 2030 ‘Het nieuwe Bravis brengt de zorg samen’. Deze visie is met veel interne en externe betrokkenen opgesteld, gedurende een tweejarig traject. De Raad van Toezicht is op diverse wijzen passend betrokken bij het ontwikkelproces. Het eindresultaat is een document dat de 5+1 ambities van het Bravis ziekenhuis goed beschrijft. Voor de eerstkomende jaren is de visie verder uitgewerkt in een masterplan 2021-2023. Ook dat heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen.

Voor strategisch risicomanagement is in 2020 een nieuwe cyclus gestart. De resterende risico’s uit de eerdere cyclus en nieuwe risico’s uit de visie 2030 zijn geprioriteerd tot een shortlist met daarop veertien items. In september is deze shortlist intern besproken en is voorgesteld om de aandacht te concentreren op drie metarisico’s voor de visie 2030. In maart 2021 heeft de Raad van Toezicht hier goedkeuring aan verleend.

De Raad van Toezicht is in de loop van het jaar 2020 adequaat geïnformeerd over diverse ontwikkelingen binnen en rondom Bravis en heeft in zijn rol van klankbord daarover met de Raad van Bestuur gediscussieerd.

Lees meer over de besluiten van de Raad van Toezicht

Benoeming interim lid Raad van Bestuur

In 2019 had de voorzitter Raad van Bestuur, Hans Ensing, aangekondigd per 1 oktober 2020 met prepensioen te willen gaan. Lid Raad van Bestuur Bianka Mennema-Vastenhout volgde hem als voorzitter op. De Raad van Toezicht startte begin 2020 een wervingsprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur. Helaas was deze procedure niet succesvol. Daarom besloot de Raad van Toezicht om een interim lid Raad van Bestuur aan te stellen. De heer Jeroen Collette startte per 12 oktober 2020 zijn werkzaamheden. Eind 2020 is de vacature voor een lid Raad van Bestuur opnieuw bekend gemaakt.

Bekijk de Samenstelling Raad van Toezicht