Strategische thema’s

In dit hoofdstuk leest u over diverse verbeteringen die het Bravis ziekenhuis in 2020 heeft doorgevoerd. Onze missie is het leveren van goede, medisch specialistische zorg aan de inwoners van Westelijk West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Met de verbeteringen willen we de ziekenhuiszorg in onze regio behouden én verbeteren.

 

 

Beleidsplan

In ons beleidsplan hebben we omschreven hoe we verder bouwen met waar we als ziekenhuis mee bezig zijn. Ook speelt het in op de veranderingen om ons heen. Alle plannen voor de komende periode komen voort uit de belofte ‘Samen word je beter’. Uit het beleidsplan vloeien vijf thema’s voort: Versterken patiënt, Versterken medewerker en organisatie, Kwaliteit en veiligheid, Keten- en anderhalvelijnszorg en Optimalisatie bedrijfsvoering. Aan deze strategische thema’s bouwen we continu verder. Elk strategisch thema heeft een eigen hoofdstukje in dit jaarverslag, waarin u kunt lezen wat er in 2020 is gebeurd. In de loop van 2020 is bovendien ‘Visie 2030 – Het nieuwe Bravis’, ons nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, vastgesteld. De komende jaren is dit onze leidraad om de zorg van de toekomst vorm te geven.

Versterken patiënt

Met wie we ook samenwerken, de patiënt heeft altijd eigen inbreng. Daarmee komen we tegemoet aan het motto van Bravis ziekenhuis, ‘Samen word je beter’. Ook in de Visie 2030, die als motto heeft ‘Het nieuwe Bravis brengt de zorg samen’, komt dezes belangrijke kernwaarde terug. De patiënt wordt continu uitgenodigd om mee te denken en te beslissen over de manier waarop zorg wordt verleend. De patiënt heeft een stem in het zorgproces. We vinden hiervoor een individuele, van mens tot mens gerichte houding én aanpak belangrijk. Dit vraagt om een verandering in de omgang tussen patiënt en zorgverlener.

Versterken van medewerker en organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap en deskundige medewerkers, die met plezier werken in een gezonde en veilige omgeving, zijn essentieel om onze maatschappelijke taak uit te oefenen. De uitbraak van het coronavirus heeft ons dit eens te meer doen realiseren. Werken volgens kernwaarden en support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren en onvoorziene situaties, zoals een pandemie, het hoofd te bieden.

Kwaliteit en veiligheid

Het ziekenhuis wil aan haar patiënten een veilige omgeving bieden. Het accent ligt op veilig handelen door medewerkers en medisch specialisten en het verbeteren van kwaliteit op basis van uitkomsten van zorg.

Bravis Beter Thuis

Er is in 2020 veel gebeurd op het gebied van keten- en anderhalvelijnszorg. De stichting WestWest, die Bravis samen met regionale zorgpartners heeft opgericht om de zorg in de regio te verbeteren en toekomstbestendig te maken, heeft een belangrijke rol gespeeld bij veel van onderstaande projecten en resultaten.