Terugblik werkplan 2020

De Cliëntenraad heeft onder andere aan de volgende actuele onderwerpen in 2020 plenair aandacht besteed.

Corona

Zoals voor velen in de samenleving zijn ook binnen Bravis de gevolgen van corona zeer wel merkbaar. Met respect en waardering heeft de Cliëntenraad gevolgd hoe binnen de organisatie op de situatie is ingespeeld, zódanig dat het ziekenhuis in al zijn facetten kon blijven functioneren. Voor hun buitengewone inzet hebben wij dank en waardering uitgesproken aan bestuurders, medisch specialisten, verpleegkundigen en alle andere medewerkers van Bravis. Ook de thuisfronten van betrokkenen hebben wij hierbij genoemd.

Voorbereiding nieuwe hoofdlocatie

De Cliëntenraad heeft zowel in zijn algemeenheid als specifiek vanuit commissies, met name de commissie Zorg, deelgenomen in werkgroepen en aan besprekingen in verband met de voorbereiding van de komst van een nieuwe hoofdlocatie. Zo werd input geleverd aan het project Ons Ziekenhuis van Morgen en het daaruit volgend Visiedocument Bravis 2030, en aan het project Beslist Samen.

Patiënt Effect Rapportage

Terugblikkend op het werkplan 2020 constateren we dat de Patiënt Effect Rapportage (PER) nog niet voldoende wordt toegepast. PER houdt in dat bij adviesaanvragen duidelijk wordt omschreven welke consequenties een voorgenomen besluit voor de patiënt zal of kan hebben.

Informatieveiligheid

De Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur continu geïnformeerd over een datalek dat zich in 2018 heeft voorgedaan. De Raad weet dat binnen Bravis de afgelopen jaren heel veel aandacht aan informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens van patiënten is besteed. Dit om herhaling van gebeurtenissen zoals in 2018 te voorkomen. Technische en organisatorische maatregelen zijn onderzocht en waar nodig verbeterd. In 2021 zal Bravis deelnemen aan het landelijk programma waarbinnen alle Nederlandse ziekenhuizen zich laten auditen op de toegangsbeveiliging van digitale patiëntendossiers.

Daarnaast laat Bravis zich vrijwillig door externe deskundigen toetsen op een drietal kwaliteitskeurmerken:
- Toepasselijke normen NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg
- ISO 27001 Informatiebeveiliging
- ISO 27701 Bescherming van privacygevoelige informatie.

De hiervoor bedoelde maatregelen, in het vooruitzicht gestelde audits en de aandacht die wordt besteed aan de bewustwording en het gedrag van medewerkers als het om informatiebeveiliging en privacybescherming gaat, geven ons vertrouwen dat de dossierveiligheid voor patiënten binnen Bravis goed geborgd is. Vanzelfsprekend blijft de Cliëntenraad de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Een overzicht van de commissiewerkzaamheden is te lezen in het Integrale Jaarverslag 2020.