Vereniging Medische Specialisten in Dienstverband

In 2017 werd in het Bravis ziekenhuis de VMSD (Vereniging Medische Specialisten in Dienstverband) opgericht. Bij het vaststellen van de AMS 2016 (cao Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten) werd afgesproken dat de specialisten in dienstverband zich zouden organiseren in een VMSD om meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband binnen het ziekenhuis te creëren.

Bij het oprichten van de vereniging werd uitgegaan van het principe dat de medisch specialist en het ziekenhuis gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de medisch-specialistische zorg. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid.

De VMSD werd ook opgericht om de specialisten in dienstverband te organiseren met het doel de belangen te behartigen van haar leden in relatie tot onder meer Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de Medische Staf van het ziekenhuis. Dus voor specialisten in dienstverband die onder de AMS vallen én voor diegenen die onder de CAO Ziekenhuizen vallen. Hiervoor is een vaste overlegstructuur georganiseerd met de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf van het Bravis ziekenhuis.

In 2020 zijn onder meer de volgende dossiers behandeld:

  • Er is overeenstemming bereikt over de uitvoeringsregeling AMS budget functiegebonden kosten.
  • Al langere tijd wordt aandacht besteed aan het roosterprogramma dat door Monaco ontwikkeld wordt. Diverse vakgroepen zouden dit gaan testen om te bekijken of dit een bruikbare vervanging zou kunnen zijn van andere planningssoftware. Dit project loopt door in 2021.
  • Voor een goed levensfasebewust personeelsbeleid wordt er binnen de VMSD nagedacht over diverse zaken, zoals duurzame inzetbaarheid, ziekte en uitval, begeleiding bij re-integratie, arbeidsomstandigheden, roostering, formatie en cultuur.
  • Toekenning jaarlijks budget vanuit de Variflexregeling aan de BOE VMSD beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. In 2020 is nog geen invulling hiervoor gevonden, waardoor dit doorloopt in 2021.
  • Door deel te nemen aan landelijke cursussen en bijeenkomsten voor bestuurders van medische staven MSB’s en VMSD’s blijft het bestuur aangesloten bij actuele ontwikkelingen en thema’s.