Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond op 31 december 2020 uit 250 gewone leden en 43 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn bijvoorbeeld chef-de-cliniques en gastspecialisten. 

Aandachtsgebieden

De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. Ook stafbreed strategisch beleid is bij de VMS belegd. Dat geldt echter niet wanneer dit beleid vooral de ondernemersbelangen van de vrijgevestigde specialisten betreft; deze worden behartigd door de medisch-specialistische bedrijven (MSB). Ook wanneer beleid overwegend raakt aan de arbeidsrechtelijke positie van specialisten in loondienst is niet de VMS, maar de Vereniging medisch specialisten in dienstverband (VMSD) belangenbehartiger. Beide verenigingen zijn overigens wel vertegenwoordigd in de VMS, maar de verschillende gremia hebben hun eigen aandachtsgebieden en opereren onafhankelijk van elkaar. Deze rolverdeling is vastgelegd in het Document Medische Staf. 

Stafbestuur

Het Stafbestuur komt wekelijks bij elkaar. Tweewekelijks is er overleg met de Raad van Bestuur. Verder is er jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad, en eens per kwartaal met de VAR. Het Stafbestuur wordt ondersteund door het bureau medische staf dat bestaat uit drie secretaresses en een beleidsmedewerker. Het secretariaat vervult onder meer een belangrijke rol bij het ondersteunen van het IFMS-traject, de stafcommissie Kwaliteit en bij de werving en selectie van nieuwe specialisten. 

Een verdere toelichting op de activiteiten van de medische staf kunt u lezen in het jaarverslag over 2020 van de Vereniging Medische Staf.

Besluitvorming

Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de VMS plaats. De algemene vergadering heeft met name betrekking op het intern functioneren van de vereniging. Maandelijks is er een kernstafvergadering, waarin stafbrede onderwerpen over kwaliteit en patiëntveiligheid aan de orde komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om adviesaanvragen vanuit de Raad van Bestuur met betrekking tot voorgenomen beleid en om stafbrede richtlijnen en protocollen. In de kernstafvergadering zijn alle vakgroepen binnen het ziekenhuis vertegenwoordigd, maar hebben alleen gewone leden stemrecht. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is eveneens uitgenodigd om bij de algemene ledenvergadering en de kernstafvergadering aanwezig te zijn.

Participatie specialisten binnen het ziekenhuis

De leden van VMS zijn onder meer actief binnen de stafcommissies en de ziekenhuiscommissies met elk een specifiek aandachtsgebied. Medisch specialisten spelen ook een rol in het management van het ziekenhuis. Zowel de Raad van Bestuur als de VMS hechten aan de verdere ontwikkeling van het duaal management. Naast de medisch managers op zorgeenheidsniveau, zijn er daarom ook medisch adviseurs op zorggoepniveau. Zij maken deel uit van het managementteam in het ziekenhuis en hebben een adviserende taak. In 2020 vervulden dhr. T. van den Ende, anesthesioloog, dhr. V. Meuleman, cardioloog en dhr. M. Franken, klinisch fysicus deze functie.

Een andere belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de medische staf zijn de decanen kwaliteit en patiëntveiligheid.

Leden stafbestuur

Op 31 december 2020 was het stafbestuur als volgt samengesteld:

Naam en voorletters Functie in Stafbestuur Functie in Bravis ziekenhuis
Dhr. B. Bergmans Voorzitter Anesthesioloog
Dhr. R. Triepels Vicevoorzitter en secretaris Klinisch chemicus
Dhr. B. Kuiken Penningmeester Chirurg
Mw. M. de Beer Lid Revalidatiearts
Mw. S. Duyar Lid Kinderarts
Mw. I. Rietveld Lid Internist