Verpleegkundige AdviesRaad (VAR)

De Verpleegkundige Adviesraad adviseert de raad van bestuur vanuit verpleegkundig-inhoudelijk perspectief, om zo de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering en profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

Vergaderingen en adviezen

In 2020 is de VAR elke twee weken voltallig bijeen geweest en het dagelijks bestuur wekelijks. De VAR heeft zich in 2020 met name gericht op het thema ‘verpleegkundig leiderschap’ en de ontwikkelingen t.a.v. Covid-19 in relatie tot verpleegkundigen. Er heeft overleg plaatsgevonden met Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Medisch Stafbestuur en CNIO.

De VAR heeft in 2020 adviezen afgegeven over:

 • Rookvrij Bravis
 • Bezoektijdenregeling
 • Project Diasend
 • Visie 2030 en masterplan
 • Aanpassing organisatieontwerp in relatie tot het nieuwe Bravis
 • Functiedifferentiatie MBO-HBO verpleegkundigen
 • Hyperbare zuurstoftherapie

Activiteiten en contacten

Breakfast met Bianka

Maandelijks ontbeten een aantal verpleegkundigen met Bianka Mennema en één van de VAR-leden. Deze informele bijeenkomsten waren gericht op verbinding en het delen van ervaringen. Vanwege Covid-19 werden de bijeenkomsten in de loop van 2020 omgezet naar digitale bijeenkomsten.

Dag van de zorg

Op 12 mei 2020 werd de 200ste geboortedag van Florence Nightingale gevierd, het thema van de dag van de verpleging was ‘the year of the nurse’. Verpleegkundigen werden door de VAR in het zonnetje gezet.

VAR Kenniscafé

In 2020 werd door de VAR zeven keer klinisch onderwijs (VAR kenniscafé) georganiseerd, vanaf juni in de vorm van webinars. Sprekers waren M. Landa en D. van Olderen (verpleegkundig specialist), M. v.d. Gracht (verpleegkundige PAAZ), C. van Esbroeck, P. Biemond, S.Jansen en M.Kuipers (medisch specialist). Alle bijeenkomsten waren gericht op het bevorderen van het klinisch redeneren.

Scholing

In 2020 heeft de VAR scholing gevolgd gericht op adviesvaardigheden en de doorontwikkeling van de verpleegkundige zorgvisie. Ook hebben VAR-leden deelgenomen aan scholing gericht op verpleegkundig leiderschap, aan verenigingsbijeenkomsten van V&VN en een V&VN-werksessie medezeggenschap.

Journal Club

In december 2020 werd i.s.m. het wetenschapsbureau gestart met een Journal Club gericht op verpleegkundig specialisten.

Bijeenkomsten, werkgroepen en commissies

Leden van de VAR hebben in 2020 deelgenomen aan o.a.

 • Crisis beleidsteam (CBT) m.b.t. Covid 19
 • Commissie kwetsbare ouderen
 • Werkgroep/klankbordgroepproject Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg (TVZ)
 • Commissie medische gassen
 • Bijeenkomsten Ons ziekenhuis van morgen
 • Themabijeenkomst Raad van Toezicht 
 • Bijeenkomst strategisch risicomanagement
 • IGJ Verpleegkundigendag (gericht op rol van verpleegkundigen en IGJ m.b.t. kwaliteit en veiligheid van zorg
 • IGJ Jaargesprek
 • Regionaal VAR overleg

Samenstelling

Op 31 december 2020 kende de VAR de volgende samenstelling:

Naam Functie in VAR Functie in Bravis ziekenhuis
Silke Oosterveld Voorzitter Verpleegkundige specialist traumatologie
Mirande Zaalberg Vicevoorzitter Verpleegkundige IC/CC
Rick Davis Vicevoorzitter Kwaliteitsfunctionaris OK / recovery verpleegkundige
Ella van Koeveringe Secretaris Adviseur ZKV Cliëntzaken
Annemieke Vervuren-Claesen Lid Teamleider IC/CC
Yvonne Loch Lid Verpleegkundige Interne geneeskunde
Marloes Otte-Veld Lid Verpleegkundige MKC
Linda Blok Secretaresse Secretaresse VAR, KAR

 

Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige, verpleegkundig specialist of hebben een verpleegkundige achtergrond.